ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση»

 • Πολιτιστική και πολιτισμική ανάδειξη του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής.

 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμοδίων αρχών, αλλά και των ΜΜΕ με σκοπό:

 • Την υποστήριξη των στόχων του Συλλόγου και ιδιαίτερα ως προς την ιστορική, πολιτιστική, πολιτισμική ανάδειξη του Διδυμοτείχου.

 • Την προσέλκυση εθελοντών και νέων μελών στο Σύλλογο.

 • Τη συγκέντρωση πληροφοριών, με επιστημονική τεκμηρίωση, για την καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των αρχαιοτήτων και τοποθεσιών της ευρύτερης περιοχής.

 • Συγκρότηση ομάδας με επιστημονική κατάρτιση, για την ενημέρωση και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

 • Συμμετοχή και οργάνωση εκθέσεων, προγραμμάτων προσέγγισης, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ, όπως και η έκδοση φυλλαδίων και κάθε είδους επιστημονικού πληροφοριακού – ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 • Συνεργασία και από κοινού δράση:

  • Μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
  • Με τοπικούς Συλλόγους, φορείς, ΜΚΟ.
  • Με μουσεία, οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
  • Με κάθε είδους δημόσια αρχή και αρμόδιο Υπουργείο.
 • Προαγωγή της μελέτης, της έρευνας και των εφαρμογών τους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου.

 • Διατήρηση ιστοσελίδας, blog και οποιουδήποτε άλλου μέσου στο διαδίκτυο για τη διάδοση των ιδεών του, την επίτευξη των στόχων του, την καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, αλλά και όλων των φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη συγκέντρωση του υλικού του Συλλόγου και για όλα τα επί μέρους θέματα που αφορούν τους σκοπούς του.

 • Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων με επιστημονική κατάρτιση, για την ενημέρωση της ιστορικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας.

……………………………

 • Και οποιοσδήποτε άλλος σκοπός ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην πολιτιστική και πολιτισμική ανάδειξη του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής.

(Απόσπασμα άρθρου 3 του Καταστατικού του Συλλόγου)

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved