Όργανα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Συντονιστική Γραμματεία, που απαρτίζεται από μέλη του Συλλόγου, που είναι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, μεταξύ των τακτικών μελών.

Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας είναι διετής και εκλέγεται με σταυρούς προτίμησης, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ύστερα από μυστική ψηφοφορία.

Η Συντονιστική Γραμματεία ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως, η δε ευθύνη των μελών της είναι συλλογική.

Όσοι εκλέγονται για τη Συντονιστική Γραμματεία ορίζουν μεταξύ τους με απλή πλειοψηφία τον Οργανωτικό Γραμματέα και αυτός κατόπιν κατανέμει τις αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών αρχών.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, συγκαλεί τη Συντονιστική Γραμματεία και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών.

Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, ενεργεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις και τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό του Συλλόγου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή και αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Είναι αρμόδια για να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, καθώς και να διεξάγει οικονομικό έλεγχο κατά παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως.

(Αποσπάσματα των άρθρων 14 έως 19 του Καταστατικού του Συλλόγου)

 

Από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 16 Οκτωβρίου 2016, αναδείχθηκαν τα όργανα λειτουργίας του Συλλόγου με 2ετή θητεία ως εξής:

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • Ζουκίδης Δημήτριος, ως Οργανωτικός Γραμματέας.

  • Σοβαράς Ευάγγελος, ως Γενικός Γραμματέας.

  • Αμοργιανός Δημήτριος, ως Ταμίας.

  • Σαρσάκης Ιωάννης, ως Μέλος.

  • Μοκαΐτης Χρήστος, ως Μέλος.

  • Γιαννόπουλος Αθανάσιος, ως Μέλος.

  • Ελευθεριάδης Παναγιώτης, ως Μέλος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Γκουντινάκης Χρυσόστομος.

  • Χατζηιωαννίδου Δέσποινα.

  • Κωτσίου Ευάγγελος.

(Αποσπάσματα πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας)

 

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved