ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΩΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Στην αθηναϊκή εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, ο συνεργάτης της Κ.Λ. (πρόκειται για τον δημοσιογράφο Κώστα Λογοθέτη, που είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη) έγραψε: «Και όμως οι Θράκες στρατιώται διέψευσαν κάθε φόβον και διέλυσαν πάσαν πλάνην περί της μαχητικότητος των. Άνδρες οι οποίοι μέχρι χθες εχειρίζοντο μόνον το άροτρον ή του εμπόρου τους ζυγούς, παιδιά αμούστακα μόλις εξελθόντα του σχολείου ή μόλις εγκαταλείψαντα την πατρικήν οικίαν, έδειξαν απίστευτον ηρωισμόν και θάρος προωτοφανές. Δεν εφάνησαν οι Θράκες πολεμισταί ποσώς κατώτεροι των Κρητών, των Πελοποννησίων, Στερεοελλαδιτών, Νησιώτων συνεδέλφων των, οι οποίοι αραιοί, ως βαθμοφόροι υπηρετούν εις της ΧΙΙ Μεραρχίαν. Το θρακικόν αίμα έρρευσεν άφθονον εις την Μικράν Ασίαν. Η Θράκη δύναται να είναι υπερήφανη δια τα τέκνα της. Και τούτο αποδεικνύει άλλην μίαν φοράν ότι τους καλούς στρατούς δεν κάμνουν μόνον η εκπαίδευσις και αι ασκήσεις, αλλά πρωτίστως η φλόγα του πατριωτισμού, τα υψηλά ιδανικά και η βαθεία συναίσθησις του καθήκοντος και των υποχρεώσεων».

“Οι Θράκες επολέμησαν ως λέοντες”!

Είναι ένας επαινετικός τίτλος εφημερίδας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας αιώνιος τίτλος τιμής, για τα παλληκάρια από τη Θράκη, που σχεδόν μόλις γνώρισαν τη λευτεριά μετά από 600 χρόνια σκλαβιάς, στρατεύθηκαν και πολέμησαν στη Μικρά Ασία χύνοντας το αίμα τους. Βασικά, οι περισσότεροι είχαν ενταχθεί στην ΧΙΙ Μεραρχία, η οποία από τότε έως σήμερα, απέκτησε ακατάλυτους δεσμούς με τη Θράκη.

Η ΧΙΙ Μεραρχία από το 1920 με έδρα αρχικά την Ξάνθη, είχε καταρτισθεί από το 14ο, το 41ο και το 46ο Σύνταγμα Πεζικού στα οποία κατετάγησαν οι περισσότεροι τότε από τους στρατευθέντες Θράκες. Μόνο τα στελέχη της Μεραρχίας προέρχονταν από τα παλαιά συντάγματα. Το Μάιο του 1920 η νεοσύστατη Μεραρχία πήρε μέρος στην απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης, ξεκινώντας από την Ξάνθη. Τον Ιούνιο του 1920, μεταφέρθηκε στη Μικρά Ασία και πήρε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον Τούρκων ατάκτων. Τον επόμενο μήνα μεταφέρθηκε πάλι στη Θράκη και συμμετέσχε με άλλες μονάδες του Ελληνικού στρατού στην απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης. Ειδικότερα τον Απρίλιο του 1921, το 14ο Σύνταγμα έδρευε στην Αδριανούπολη. Εκεί κατατάχθηκαν πάρα πολλοί νεοσύλλεκτοι Θράκες στην επιστράτευση που διατάχθηκε….

Για την συνέχεια του κειμένου, εδώ

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved